Logo - DAM
DAM - Deutsche Angelgerat Manufactur

DAM - Značka (rybárske potreby)

DAM je nemecká značka známa po celom svete, ktorá bola založená v roku 1875 a je postavená na najvyššej kvalite, tradícii, dedičstve a vysoko kvalitných služieb. Mnoho z jej produktov a značiek sa stali synonymom pre určité výrobky, ktoré všetci používame zakaždým, keď ideme rybárčiť. Počas minulého storočia DAM vyvinula masívne portfólio značiek a rozšírila sa do celého sveta.

Spoločnosť DAM je známa pre výrobu vysoko kvalitných výrobkov v rámci svojich značiek, ktoré boli starostlivo navrhnuté a skonštruované podľa oddelenia vývoja produktov v sídle v Nemecku. Aplikujeme prísne normy k našim výrobkom, aby všetky poskytovali vysokú úroveň funkčnosti, pohodlia a sú vyrobené tak, aby zabezpečili bezkonkurenčnú trvanlivosť. Výrobky pod značkou DAM sú predávané iba oficiálnymi dealermi a predajcami.

1875 - Založenie spoločnosti

Spoločnosť so športovým a rybárskym zameraním vznikla v roku 1875 bratmi Oskarom a Fritz Ziegenspeck. Čoskoro začala vyrábať svoje vlastné značky rybárskych potrieb, a v roku 1902 začal jej útok na európskom trhu pod názvom "Deutsche Angelgerat Manufactur" z nemeckého jazyka a dodnes sa používa ako skratka D.A.M.

Logo - MAD
MAD - Špeciálna kaprárska edícia rybárskych potrieb DAM

MAD - špeciálna edícia

So značkou MAD začala firma D.A.M v roku 2009 ako s úplne novým prevratným programom pre kaprárov, ktorý sa hneď od začiatku ujal na celom svete. Neskôr k tomu pridružila ešte aj program pre sumčiarov.

Odvtedy je značka MAD seberovnou značke D.A.M. a ponúka ucelený sortiment veľmi kvalitných rybárskych potrieb pre kaprárov a sumčiarov za veľmi prijateľné ceny oproti konkurencii. Rybári oceňujú hlavne kvalitu tejto značky a výhodné ceny. Prúty tejto značky MAD ako Meduza, Vanguard alebo D Fender patria k najlepším svojho druhu na trhu. Značka MAD ponúka aj nespočetné množstvo drobností, podložiek pod ryby, sakov, tašiek, neskutočne krásneho oblečenia a topánok za výborné ceny.

Stala sa súčasťou kazdoročnej ponuky firmy D.A.M pre celú Európu.

Nákupný košík

Produktov v košíku: 0
Celková cena: 0,00 -

Náhodný tovar

Sada mušiek DAM
Sada mušiek DAM

Cena: 4,50 €
Bunda MAD BIVVY
Bunda MAD BIVVY

Cena: 34,00 €
Vozík prepravný MAD
Vozík prepravný MAD

Cena: 135,00 €

Iné informácie

.....

Reklamačný poriadok

Vážení zákazníci spracovaniu Vašich objednávok venujeme maximálnu pozornosť a starostlivosť, dôsledne kontrolujeme vyskladnenie objednávky. Aj napriek našej snahe môže prísť k tomu, že zákazník nebude celkom spokojný s vybavením objednávky alebo dôjde k vyskytnutiu sa vady na tovare. Pre tieto prípady platí tento reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami: zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zák.č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Vymedzenie pojmov:

kupujúci – obchodný partner, ktorého obchodné vzťahy sa riadia Obchodným zákonníkom.
spotrebiteľ – konečný zákazník

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, kupujúci (spotrebiteľ) má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý  v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na vady nezavinené kupujúcim (spotrebiteľom) u vady vylúčením bežného opotrebenia.

Spôsob uplatnenia reklamácie

Vybavením reklamácie je poverený reklamačný pracovník alebo pracovník predajne, ktorý je povinný reklamáciu posúdiť. K posúdeniu reklamácie vady na tovare je kupujúci povinný predložiť: - identifikačné údaje kupujúceho, prípadne telefonický kontakt, - číslo dodacieho listu prípadne faktúry, - katalógové číslo tovaru, názov tovaru, - presné popísanie vady tovaru, prípadne ako došlo k vade tovaru, - tovar v stave ako je uvedené vyššie. Pri uplatnení spotrebiteľskej reklamácie je spotrebiteľ povinný predložiť: - doklad o kúpe – pokladničný doklad, - záručný list, ak bol vydaný, - meno a adresu spotrebiteľa prípadne telefonický kontakt, - presné popísanie vady tovaru, prípadne ako došlo k vade tovaru, - tovar v stave ako je uvedené vyššie. O prijatí reklamácie reklamačný pracovník vystaví kupujúcemu ( spotrebiteľovi) doklad s uvedením identifikačných údajov kupujúceho (spotrebiteľa), dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, za akú cenu bol tovar zakúpený, stručný popis vady, pečiatka podpis reklamačného pracovníka. Ak kupujúci zistí množstevné rozdiely pri dodaní tovaru alebo jeho nekompletnosť túto reklamáciu musí uplatniť u predávajúceho v lehote do 3 dní od prevzatia. V prípade, že kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom pošty, prepravnej služby alebo reklamáciu posiela po vodičovi predávajúceho je povinný: - tovar v stave ako je vyššie uvedené zaslať spolu s reklamačným listom, ktorý obsahuje: identifikačné údaje kupujúceho, popis vady, prípadne ako k vade došlo, číslo dodacieho listu prípadne faktúry, katalógové číslo tovaru, názov tovaru, dátum uplatnenia reklamácie, pečiatka a podpis reklamujúceho. Bez uvedených dokladov nebude Vaša reklamácia prijatá. Reklamačný pracovník po doručení reklamácie zašle reklamujúcemu doklad o prijatí reklamácie s uvedením identifikačných údajov kupujúceho, dátumu, kedy bola reklamácia doručená, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, za akú cenu bol tovar zakúpený, stručný popis vady, pečiatka podpis reklamačného pracovníka.

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia na tovare počas trvania záručnej doby nie však za vady: -ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám, -o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel, -na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, -ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním , nesprávnym servisom, prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti, -ktoré boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

Záručná doba, lehoty pri uplatňovaní reklamácie.

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie z vád tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Spotrebiteľ má právo na uplatnenie reklamácie po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci, ak ma tovare alebo v záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Ak kupujúcemu (spotrebiteľovi) vzniklo právo na reklamáciu vady tovaru, je reklamačný pracovník povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu. O vybavení reklamácie je reklamačný pracovník povinný písomne formou doporučenej listovej zásielky oboznámiť kupujúceho (spotrebiteľa) a ak je potrebné vyzve ho na prevzatie tovaru.

Práva kupujúceho

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo pri odstrániteľných vadách uplatnených v záručnej dobe, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád má kupujúci (spotrebiteľ) právo: -na výmenu veci, alebo -právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Právo na výber možností má kupujúci (spotrebiteľ). Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 2 predchádzajúce opravy rovnakej vady), alebo pre väčší počet vád (najmenej 3 rôzne odstrániteľné vady) nemôže byť tovar riadne používaný vzniká právo kupujúceho (spotrebiteľa) na: - výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť má kupujúci (spotrebiteľ) aj v prípade, že oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Kupujúci (spotrebiteľ) môže pri vadách, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci požiadať o primeranú zľavu z ceny.